Pisanki-szukanki – regulamin

„PISANKI-SZUKANKI” – regulamin zabawy i zgoda na wykorzystanie wizerunku. Zgodę można wydrukować lub napisać odręcznie i podpisaną dostarczyć do biblioteki wraz ze znalezioną pisanką.

REGULAMIN ZABAWY „PISANKI-SZUKANKI”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zabawy „Pisanki-szukanki” (zwanej dalej “Zabawą”) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Helu przy ul. Komandorskiej 2 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród (zwanej dalej „Nagrodą”) jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Zabawy.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Zabawy, tj. udzielaniem informacji na temat Zabawy oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora. Adres mail`owy: biblioteka@mbp-hel.org.pl

§  2. CELE ZABAWY

 1. Ożywienie tradycji wielkanocnych.
 2. Aktywizacja Czytelniczek i Czytelników MBP w Helu oraz mieszkańców Helu w czasie ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii Covid-19.
 3. Promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 § 3. UCZESTNICY ZABAWY

 1. Uczestnikami Zabawy mogą być dzieci i młodzież w wieku do 18. roku życia, będący Czytelniczkami i Czytelnikami MBP w Helu lub mieszkańcami Helu.
 2. Przystąpienie do Zabawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

 § 4. NAGRODA

 1. W Zabawie przewidziano Nagrody dla Uczestników, którzy spełnią warunek wskazany  w § 5, ust. 3, 4, 6, 7, 8 Regulaminu.
 2. W Zabawie przewidziano Nagrody, których szacowana wartość jednostkowa wynosi ok. 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100).
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Uczestnik może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY ZABAWY

 1. Udział w Zabawie jest bezpłatny.
 2. Informacje o Zabawie będą dostępne na funpage`u Organizatora www.facebook.com/MBPHel oraz na stronie www Organizatora www.mbp-hel.org.pl 
 3. Zabawa trwa od dnia 31 marca 2021 r. od godz. 10.00 do 07 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00.
 4. Zabawa jest skierowana do Czytelniczek i Czytelników MBP w Helu I mieszkańców Helu w wieku do 18. roku życia.
 5. Na terenie Helu – okolice Parku Obrońców Helu, Parku Rzeźby Kaszubskiej, Parku Jana Myślisza i wokół biblioteki –  zostały ukryte pisanki wielkanocne.
 6. Zadaniem Uczestnika jest odnalezienie JEDNEJ pisanki wielkanocnej i przyniesienie jej do biblioteki najpóźniej do dn. 07 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
 7. Warunkiem odbioru Nagrody jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie, znajdujące się na pisance.
 8. W czasie trwania Zabawy jeden Uczestnik może przynieść jedną pisankę.
 9. Liczba ukrytych pisanek jest ograniczona.

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 r. i obowiązuje do 29 czerwca 2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, których  działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Zabawy.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na funpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.mbp-hel.org.pl
 6. Regulamin Zabawy dostępny jest na funpage`u Organizatora oraz stronie www.mbp-hel.org.pl
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap