Regulamin MBP

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 3/2018
DYREKTORA Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu
z dnia 01 marca 2018 roku
w sprawie nadania Regulaminu korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W HELU

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką ofertę zasobów i usług dla wszystkich zainteresowanych.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zbiorów.
 2. Ilekroć w tekście jest mowa o:
  1. Bibliotece – oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu,
  2. Dyrektorze – oznacza to dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu,
  3. Regulaminie – oznacza to Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu,
  4. Czytelniku – oznacza to osobę zapisaną do Biblioteki zgodnie z Regulaminem i/lub korzystającą z usług Biblioteki.

§ 2
WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Korzystanie z oferty Biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem:
  1. sprowadzania na zamówienie Czytelnika materiałów bibliotecznych z innych bibliotek,
  2. świadczenia usług w zakresie drukowania, kserowania, laminowania, skanowania, faksowania i korzystania ze stanowiska komputerowego,
  3. wydawania drugiej i każdej następnej karty bibliotecznej.

Należności za usługi odpłatne wymienione w pkt b) pobierane są zgodnie z Cennikiem usług oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
  1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
  2. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
  3. wypełnić kartę zapisu, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu,
  4. przyjąć osobistą kartę biblioteczną, która zostanie zarejestrowana w bibliotecznym systemie komputerowym. Karta ta upoważnia Czytelnika do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Czytelnika, który nie ukończył 16. roku życia, zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zapisu jako osoba poręczająca.
 3. Czytelnik, nieposiadający polskiego obywatelstwa, aby zapisać się do Biblioteki, zobowiązany jest przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane Czytelnika:
  1. nazwisko,
  2. imię,
  3. numer PESEL,
  4. adres zamieszkania, a jeżeli jest inny niż adres zameldowania, również adres zameldowania,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w pkt d),
  6. adres e-mail, jeżeli Czytelnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji o działalności Biblioteki oraz o stanie jego konta czytelniczego,
  7. numer telefonu, jeżeli Czytelnik wyraża zgodę,
  8. informacja dla potrzeb statystyki o wykonywanym zajęciu – uczeń, pracujący, inny.
 5. Przy zapisie do Biblioteki Czytelnika do lat 16. zbierane są dane wymienione w ust. 5 oraz następujące dane rodzica lub opiekuna prawnego:
  1. nazwisko,
  2. imię,
  3. numer PESEL,
  4. adres zamieszkania, a jeżeli jest inny niż adres zameldowania, również adres zameldowania,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w pkt d),
  6. adres e-mail, jeżeli rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nadsyłanie informacji o działalności Biblioteki oraz o stanie konta czytelniczego osoby, za którą składa poręczenie,
  7. numer telefonu, jeżeli rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę.
 6. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 2, 84-150 Hel.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisania się do Biblioteki i korzystania z jej oferty.
 8. Podane dane osobowe Czytelników podlegają rejestracji w bibliotecznym systemie komputerowym,  są gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę do przetwarzania w celach statystycznych i określonych w Ustawie o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów oraz podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 9. Dane osobowe Czytelników nie są udostępniane innym odbiorcom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 10. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 11. Każdy Czytelnik, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały naruszone.
 12. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne i nie ma żadnych innych zobowiązań wobec Biblioteki. Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytelników stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 13. Jeżeli Czytelnik uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec Biblioteki, a nie korzysta z jej usług przez okres pełnych 5 lat, po tym czasie jego dane osobowe zostaną trwale usunięte z ewidencji czytelników. Aby ponownie korzystać z usług Biblioteki, Czytelnik musi dokonać powtórnego zapisu.
 14. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie swoich danych.
 15. Przy korzystaniu ze zbiorów i usług Biblioteki należy okazać kartę biblioteczną otrzymaną przy zapisie.
 16. O zagubieniu karty bibliotecznej należy bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę, zaś szkody powstałe na skutek tego zaniedbania obciążają właściciela karty. Koszt wydania nowej karty wynosi  5 zł.
 17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe  z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione – do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 18. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych  w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

§ 3
WARUNKI WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Wypożyczyć można jednorazowo maksymalnie trzy materiały biblioteczne.
 2. Książki (w tym książkę mówioną) wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni kalendarzowych. Inne materiały np. filmy, płyty CD, gry edukacyjne, gazety i czasopisma na okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
 3. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu Czytelnikowi.
 4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, natomiast filmów DVD, kompaktów muzycznych, gier edukacyjnych, gazet i czasopism na okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Prolongaty materiałów bibliotecznych można dokonać maksymalnie dwukrotnie osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu upływu terminu ich zwrotu.
 5. Bibliotekarz ma prawo odmówić przedłużenia terminu zwrotu:
  1. gdy Czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  2. gdy Czytelnik nie uregulował innych zobowiązań wobec Biblioteki,
  3. w przypadku rezerwacji danego materiału bibliotecznego przez innego Czytelnika.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie określonym w niniejszym Regulaminie bez wezwania ze strony Biblioteki.
 7. Egzekwowanie zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz kar za ich przetrzymanie Biblioteka może realizować za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
 8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.

§ 4
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.

§ 5
KARY I UPOMNIENIA

 1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu  od każdego wypożyczonego materiału bibliotecznego, do uiszczenia w Bibliotece, bądź  w formie wpłaty na rachunek bankowy Biblioteki.
 2. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Po upływie ustalonego terminu, kara naliczana jest automatycznie.
 3. Upomnienia za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wysyłane są co najmniej raz na kwartał, a koszty wysłania monitów ponosi Czytelnik. Koszt wysłanego przez Bibliotekę upomnienia kalkulowany jest na podstawie ceny znaczka, koperty i druku upomnienia. Za zgodą Czytelnika dopuszcza się możliwość bezpłatnego wysyłania monitów za pomocą środków elektronicznych na podany przez Czytelnika adres e-mail.
 4. Pierwsze upomnienie wysyłane jest listem zwykłym. Jeżeli Czytelnik nie zgłosi się na pierwsze upomnienie, listem poleconym wysyłane jest drugie upomnienie. W przypadku braku odpowiedzi na drugie upomnienie, wysyłane jest wezwanie ostateczne listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sprawy Czytelników, którzy nie zwracają materiałów bibliotecznych mimo wezwań, Biblioteka kieruje na drogę prawną po ustaleniu zasad i trybu postępowania z odpowiednimi wydziałami terenowego organu administracji państwowej (KC art. 480-497, KW art. 119 § 1 i inne).
 5. Pobieranie opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu.
 6. Czytelnik, który nie uregulował swoich zobowiązań wobec biblioteki nie może korzystać z żadnych usług przez nią oferowanych.
 7. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza należne opłaty za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.
 8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
 9. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego materiału bibliotecznego Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza w terminie ustalonym przez dyrektora Biblioteki, a jeśli jest to niemożliwe, do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
 11. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
  1. 15,00 zł dla książek wydanych do 1985 r.,
  2. 20,00 zł dla książek wydanych w latach 1986-1995 r.,
  3. 25,00 zł dla książek wydanych w latach 1996-2005 r.,
  4. 30,00 zł dla książek wydanych w latach 2006-2018 r.
  5. trzykrotna wartość inwentarzowa materiałów bibliotecznych wydanych od roku 2018.
 12. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki według aktualnej ceny rynkowej.
 13. Za zagubienie lub uszkodzenie jednej z części dzieła wieloelementowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe części dzieła stanowią nadal własność Biblioteki.
 14. W przypadku zniszczenia kodu kreskowego, którym oznaczone są zbiory biblioteczne, Czytelnik ponosi karę w wysokości 2,00 zł za jedną sztukę naklejki.

§ 6
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie lokalu Biblioteki osoby, które swoim zachowaniem nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm społecznych (w tym będące pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających, które są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników Biblioteki, wzbudzają odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem).
 3. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.
 4. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Osoby przebywające na terenie Biblioteki obowiązuje:
  1. poszanowanie wyposażenia Biblioteki i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. wyciszenie telefonów komórkowych oraz zakaz prowadzenia rozmów w salach,
  3. zakaz spożywania posiłków i picia napojów za wyjątkiem sal spotkań.
 6. W razie uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia Biblioteki użytkownik ponosi w całości koszty jego naprawy bądź wymiany.
 7. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 9. Rodzice nie mogą pozostawić w Bibliotece dzieci poniżej 7. roku życia bez opieki.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Czytelnikom do wiadomości przez ich umieszczenie na stronie www.mbp-hel.org.pl oraz wywieszenie w gablocie Biblioteki. Po upływie 30 dni kalendarzowych od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 2. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki.
 3. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, utracić prawo do korzystania z Biblioteki i jej oferty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektora Biblioteki.
 4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.
Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap