Informacja RODO

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, mająca siedzibę w Helu (84-150) przy ul. Komandorskiej 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email g.rotta@mbp-hel.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iodo@mbp-hel.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane czytelników Biblioteki są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) oraz do celów statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z 2017 r. poz. 60)

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane czytelników Biblioteki nie są udostępniane innym odbiorcom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu. Jeżeli czytelnik Biblioteki uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec Biblioteki, a nie korzysta z jej usług przez okres pełnych 5 lat, po tym czasie jego dane osobowe zostaną trwale usunięte z ewidencji Biblioteki.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Skip to content