Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp-hel.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: – 17.05.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań osoby redagującej serwis, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • treści pochodzą z różnych źródeł,
  • pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Oświadczenie sporządzono: 30.03.2021. Aktualizacja: 29.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor biblioteki – Grażyna Rotta
e-mail: biblioteka@mbp-hel.org.pl
Tel. 58 675 09 67

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu
84-150 Hel, ul. Komandorska 2

Dostępność wejścia do budynku

Biblioteka znajduje się w lokalu na I i II piętrze, do którego prowadzą wysokie schody. Główne wejście do budynku zostało wyposażone w platformę pionową, z której mogą korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami.  Wewnątrz budynku nie ma windy. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (niskie progi lub ich brak). Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka stara się zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny. Są to:

  • pomoc i asystowanie przez bibliotekarza przed wejściem (po zgłoszeniu telefonicznym) i po wejściu do Biblioteki,
  • usługa Książka na telefon,
  • możliwość wypożyczenia audiobooków i książek z serii Duże Litery.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Główne wejście do budynku wyposażone jest w platformę pionową. Wewnątrz budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępniane są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

Inne informacje i oświadczenia

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu dokłada starań, aby przystosować budynek dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zależy to od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z wytycznymi dla dostępności stron internetowych WCAG 2.1.
W razie wystąpienia trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 58 675 09 67).

Skip to content