Regulamin konkursuZ okazji imienin Stefan Żeromskiego, patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu, piewcy polskiego morza i wielkiego wielbiciela helskiej ziemi ogłaszamy konkurs literacki pod hasłem "Międzymorze w poezji i prozie - poemat Stefana Żeromskiego inspiracją literacką współczesnych helan".


REGULAMIN KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu.

Cele konkursu

 • uczczenie pamięci i propagowanie twórczości Stefana Żeromskiego,
 • zachęcanie do pisania i prezentowania talentów literackich,
 • rozwijanie lokalnego patriotyzmu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Uczestnik konkursu zwany dalej Autorem ma za zadanie napisać krótki tekst literacki w dowolnej formie (liryka lub epika) inspirowany poematem "Międzymorze" Stefana Żeromskiego.

2.    Aby wziąć udział w konkursie należy być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu oraz wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 - dostępny w MBP w Helu) dostępną w Bibliotece.

3.    Praca powinna opiewać przyrodnicze lub/i kulturowe lub/i historyczne walory Helu.

4.    Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :

 • kategoria I - do lat 15,
 • kategoria II - od lat 16.

5.    Przyjmowane będą prace, spełniające następujące warunki :

 • pisane prozą lub wierszem ;
 • opatrzone tytułem ;
 • napisane w języku polskim ;
 • związane z tematyką konkursu ;
 • praca musi być całkowicie samodzielna - plagiat łączy się z dyskwalifikacją ;
 • dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach ;

6.  Jeden Autor może zgłosić jeden utwór.

7.  Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na jej wykorzystanie i publikację (załącznik nr 2 - dostępny w MBP w Helu). W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

9.   Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu w godzinach pracy instytucji do dn. 30 października 2015 r., do godz. 17.30.

10.   Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.

11.   Powołane przez Organizatora jury wyłoni zwycięzcę w każdej kategorii. Decyzja jury jest ostateczna. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody i dyplomy.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 listopada 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu.


Kryteria oceniania

 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • samodzielność i oryginalność,
 • zgodność z tematyką konkursu.


Postanowienia końcowe

1.   Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

2.   Prace konkursowe nie będą zwracane Autorom.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ............................

Data urodzenia ........................................................

Adres zamieszkania ..................................................

Numer telefonu .......................................................


OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisana/y ............................wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikacje mojego tekstu literackiego przez Miejską Biblioteką Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu.


Jednocześnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do prac literackich, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do dokonywania w nim zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.)

                               ......................................

                               podpis uczestnika konkursu

 

 


Zamów książkę
Skorzystaj z szybkiego zamówienia. Zamówienie książki ogranicza się do wypełnienia formularza zamówieniowego.
Zadaj pytanie
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości związane z regulaminem, masz problem dotyczący z działalności placówki?

Aktualnie użytkowników: 5
Odwiedziny dzisiaj: 101
Odwiedziny w sumie: 299,204

Start | Aktualności | Informacje | Regulamin | Działalność | Katalog | Galeria | O bibliotece | O patronie | Linki | Kontakt
copyright © 2009 www.mbp-hel.org.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.