Konkurs - Twórczość Stefana Żeromskiego w komiksieOrganizatorem konkursu „Twórczość Stefana Żeromskiego w komiksie” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w formie komiksu, dotyczącego twórczości Stefana Żeromskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki naszego regionu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Żeromski dla odmiany" - 150. rocznica urodzin pisarza, piewcy polskiego morza, patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu.

 

Do głównych celów konkursu należy:

 • popularyzacja wiedzy o twórczości Stefana Żeromskiego w związku ze 150. rocznicą urodzin pisarza;
 • zainteresowanie uczestników konkursu osobowością pisarza i jego imponującym dorobkiem;
 • propagowanie literatury związanej z regionem.


REGULAMIN

 

 1. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, jest otwarty i rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia, tj. 14 października 2014 r.
 2. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 3. Praca konkursowa musi mieć formę komiksu[1] i może zostać wykonana w dowolnej technice plastycznej i kolorystyce.
 4. Prace należy składać w kopertach A4 lub koszulkach A4 w siedzibie Organizatora przy ul. Komandorskiej 2, 84-150 Hel do dnia 14 listopada 2014 r. Praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, adres e-mail oraz numer telefonu
 5. Każda praca musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszeniową, dostępną w Bibliotece. Na karcie znajduje się oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa i zgodzie na publikację pracy, które powinno zostać podpisane przez pełnoletniego uczestnika konkursu bądź opiekuna prawnego, w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia.
 6. Komiks powinien obejmować 1-2 strony formatu A4. Na każdej stronie może się znajdować maksymalnie 8 plansz. 
 7. Tematem komiksu musi być fragment powieści, noweli lub opowiadania Stefana Żeromskiego, obejmujący 1 scenę. Preferowane będą fragmenty/sceny związane z naszym regionem.
 8. Format plansz – pionowy lub poziomy – jest dowolny.
 9. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone jedynie prace spełniające warunki regulaminu. Organizator nie zwraca dostarczonych mu prac konkursowych.
 10. Organizator przewiduje przyznanie nagród. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora.
 11. Laureaci zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
 • zgodność z tematyką pracy określoną w Regulaminie Konkursu;
 • pomysłowość i kreatywność;
 • plastyczne ujęcie tematu;
 • jakość wykonania, estetyka pracy.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 19 grudnia 2014 r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich lub wybranych prac w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować  prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na organizatora oraz do wykorzystywania prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

Złożone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

  

                 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo. [1] Komiks – opowiadanie, tworzące narrację za pomocą plansz z rysunkami. Plansze zaopatrzone są w teksty narratora i/lub wypowiedzi postaci (w tzw. dymkach).

 


Zamów książkę
Skorzystaj z szybkiego zamówienia. Zamówienie książki ogranicza się do wypełnienia formularza zamówieniowego.
Zadaj pytanie
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości związane z regulaminem, masz problem dotyczący z działalności placówki?

Aktualnie użytkowników: 7
Odwiedziny dzisiaj: 111
Odwiedziny w sumie: 299,214

Start | Aktualności | Informacje | Regulamin | Działalność | Katalog | Galeria | O bibliotece | O patronie | Linki | Kontakt
copyright © 2009 www.mbp-hel.org.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.