Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej
 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HELU

 


§ 1

1. Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu, zwanej dalej Biblioteką, realizowane w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).
2. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy obywatel, przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
- zapozna się z Regulaminem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu,
- okaże dowód tożsamości,
- wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), za które Biblioteka ustala cennik opłat uwzględniający koszty Obsługi. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Za czytelnika do lat 18 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły, dokumentu tożsamości itp.
6.  W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.
7.  W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz palenia tytoniu. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków, nie mogą przebywać w Bibliotece.
8.  W Bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

§ 2

Biblioteka pobiera kaucję przy wypożyczaniu szczególnie cennych pozycji do trzykrotnej wartości inwentarzowej książki. Kaucję ustala Dyrektor Biblioteki.


§ 3

1. Wypożyczyć można jednocześnie trzy woluminy. Pozycji wielotomowych nie wypożycza się w całości.
2. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Bibliotekarz może żądać natychmiastowego zwrotu wypożyczonych książek przed końcem ustalonego terminu, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu.
6. Za zgodą Dyrektora Biblioteki niektóre pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczać poza teren Biblioteki na ściśle określony czas i po wpłaceniu kaucji. W przypadku nie oddania pozycji w ustalonym terminie, pobiera się karę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za każdy dzień zwłoki od jednej wypożyczonej pozycji.


§ 4

1.  Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
2.  Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi.
3.  Braki i uszkodzenia stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.


§ 5

1. Za przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin ustalony w punkcie 2 § 3 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.
2. Upomnienia za przetrzymanie książek i innych materiałów bibliotecznych są wysyłane co najmniej raz na kwartał. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się na pierwsze upomnienie, wysyła się listem poleconym drugie upomnienie. W przypadku rewindykacji książek i innych materiałów bibliotecznych przez dzieci, drugie upomnienie wysyła się do rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku braku odpowiedzi na drugie upomnienie, wysyłane jest wezwanie ostateczne za potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie sprawy tych czytelników, którzy nie zwracają książek mimo wezwań, Biblioteka kieruje na drogę prawną po ustaleniu zasad i trybu postępowania z odpowiednimi wydziałami terenowego organu administracji państwowej (KC art. 480-497, KW art. 119 § 1 i inne).
3. Koszty wysłania upomnienia ponosi czytelnik. Są one ustalane corocznie przez Dyrektora Biblioteki jako aneks do niniejszego Regulaminu do dnia 31 stycznia każdego roku. Za zgodą czytelnika dopuszcza się możliwość wysyłania upomnień za pomocą innych dróg komunikacyjnych niż Poczta Polska (np. e-mail, sms, itp.).
4. Pobieranie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu.
5. W przypadkach losowych (np. pożar) zwolnienie z kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia od uprawnionych do tego organów.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza w terminie ustalonym przez Dyrektora Biblioteki, a jeśli jest to niemożliwe, do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki.
7. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopie jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
- 15,00 zł dla książek wydanych do roku 1985,
- 20,00 zł dla książek wydanych w latach 1986-1995,
- 25,00 zł dla książek wydanych w latach 1996-2005,
- 30,00 zł dla książek wydanych w latach 2006-2011,
- trzykrotna wartość inwentarzowa książki wydanej od roku 2012.


§ 6

Wszelkie skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do Dyrektora Biblioteki.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 
                                                                                                                                         
Nasz adres:  Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Komandorska 2
84-150 Hel
www.mbp-hel.org.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek
wtorek                          10.00 - 17.30
czwartek
piątek
                                                                                                    telefon / faks: 58 675 09 67
środa     10.00 - 16.00                                                            e-mail: biblioteka@mbp-hel.org.pl
sobota  10.00 - 14.00                                                           Załącznik Nr 1
do Regulaminu korzystania
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Helu


Cennik usług oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu


INTERNET
- 4,00 zł / 1 godzina
- 2,00 zł / 30 minut
- 1,00 zł za każde rozpoczęte 15 minut

FAKS
- na terenie województwa pomorskiego - 1,00 zł / pierwsza strona
- poza teren województwa pomorskiego - 2,00 zł / pierwsza strona
- za każdą następną stronę - 0,50 zł

KSERO
- format A4 jednostronnie - 0,30 zł
- format A4 dwustronnie - 0,50 zł
- format A3 jednostronnie - 0,60 zł
- format A3 dwustronnie - 1,00 zł

DRUKOWANIE
- 0,70 zł / 1 strona (druk czarno-biały - tekst, tabele bez tła)
- 1,50 zł / 1 strona (druk czarno-biały - rysunek, tekst z tłem)
- 2,00 zł / 1 strona (druk kolorowy - rysunek, tekst)
- 4,00 zł / 1 zdjęcie, bez względu na format i kolor, maksymalny format zdjęcia - A5

LAMINOWANIE
- 3,00 zł / 1 kartka (niezależnie od formatu, maksymalny format A4)

SKANOWANIE
- 1,00 zł / 1 strona 
Zamów książkę
Skorzystaj z szybkiego zamówienia. Zamówienie książki ogranicza się do wypełnienia formularza zamówieniowego.
Zadaj pytanie
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości związane z regulaminem, masz problem dotyczący z działalności placówki?

Aktualnie użytkowników: 8
Odwiedziny dzisiaj: 92
Odwiedziny w sumie: 177,469

Start | Aktualności | Informacje | Regulamin | Działalność | Katalog | Galeria | O bibliotece | O patronie | Linki | Kontakt
copyright © 2009 www.mbp-hel.org.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.